////////////////////////

Územní studie Nebušice – západ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Územní studie byla zpracována ve dvou variantách. Cílem územní studie je nalézt koncepci nové lokality, která bude co nejlépe navazovat na okolní krajinu, zástavbu i sociální prostředí Nebušic a přinese tak co nejvíce pozitiv pro její budoucí obyvatele i starousedlíky.

Navrhli jsme svébytnou a pestrou lokalitu, součást městské části Praha – Nebušice. Nová lokalita bude mít jednak lokální vybavenost (náves, drobnéch služby v parteru), jednak doplní veřejnou vybavenost městské části (areál MŠ a ZŠ s víceúčelovým hřištěm). Charakter stavebních bloků nabízí možnost vytvořit různorodou nabídku velikostí pozemků a typů bydlení. Považujeme za důležité vytvořit podmínky pro pestrou sociálně-ekonomickou skladbu nových rezidentů. Prvkem významným pro Nebušice jako celek bude krajinný pás na rozhraní nové zástavby a volné krajiny.

Síť navržených veřejných prostranství a cest napojí novou lokalitu na významná místa v okolí (Purkrabský háj, les Hlásek, Sv. Juliánu, Nebušické oko, plánovaný terminál MHD Dlouhá Míle). Též propojí novou uliční síť se stávající, s důrazem na intuitivní vazbu do centra Nebušic. Dobrá prostupnost lokality pro pěší a cyklisty a zavedení MHD do jejího centra, též způsob napojení a průjezdu novou lokalitou motivuje uživatele k menšímu užívání aut.

Nový pás sadů, luk s remízky a ploch pro drobné hospodaření na okraji lokality vytvoří rekreační krajinné rozhraní, pomůže ukotvit hranici zástavby a zvýší biodiverzitu. Krajina bude pronikat i dovnitř lokality v podobě parkové Návsi a zelených pásů v některých ulicích. Krajinné rozhraní a dostatek nezpevněných ploch veřejných prostranství (navržených s ohledem na reliéf terénu) umožní vsakování dešťové vody, podpoří mikroklima a sekvestraci CO2. Spolu s poldry navrženými na okraji i uvnitř zastavitelné části zlepší ochranu Nebušic před zaplavením dešťovou vodou z okolních polí.

Projekt získaný sdružením David Mareš + Eduard Žaludana základě vyhraného výběrového řízení. Odpovědný projektant Ing. arch. David Mareš

témaÚzemní studie Nebušice – západmístoPraha - Nebušicerok2023stupně PDúzemní studiestatusukončená územní studieklientmagistrát hl.m. Prahy, odbor územního rozvojeautortřiarchitekti - Ing. arch. David Mareš, Ing. arch. Helena Holá, Ing. arch. Jáchym Vacek | Eduard Žaluda - Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Alena Švandelíková | 1:1 architekti - Ing. arch. Tomáš Feistner, Ing. arch. Štěpán Psotkaodborná spolupráceOdpovědný projektant: Ing. arch. David Mareš | doprava: NDCon s.r.o. - Ing. Jan Kašík, Ing. Pavel Ibl | krajinářská architektura: In-site - Ing. Eva Jeníková, Ing. Zuzana Bečvářová | technická infrastruktura a hospodaření se srážkovými vodami: TIMAO s.r.o. - Ing. Karel Kříž, Ph.D., Ing. Martina Paldusová

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////